A A A

Dom dla Bezdomnych Kobiet i Samotnych Matek z Dziećmi

Gdzie załatwię sprawę
Tel: 32 335 53 40Przejdź do strony

Dom dla Bezdomnych Kobiet i Samotnych Matek z Dziećmi

INFORMACJE OGÓLNE

Dom dla Bezdomnych Kobiet i Samotnych Matek z Dziećmi w Gliwicach przy ul. Władysława Sikorskiego 134, rozpoczął swą działalność 01.03.2015 r.

W/w jest placówką Ośrodka Pomocy Społecznej i działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 163)
 • Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

ORGANIZACJA PRACY DOMU DLA BEZDOMNYCH KOBIET I SAMOTNYCH MATEK Z DZIEĆMI

Podstawowe usługi świadczone przez dom obejmują:

1. w zakresie interwencyjnym:

 • zapewnienie schronienia kobietom i samotnym matkom;
 • wspieranie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej;
 • zapobieganie marginalizacji społecznej przez umożliwienie mieszkańcom odnalezienia miejsca w społeczeństwie;
 • zapobieganie sieroctwu społecznemu przez przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego wypełniania roli rodzicielskiej;
 • zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych, a zwłaszcza wzorca wyuczonej bezradności;

2. w zakresie potrzeb bytowych:

 • zapewnienie całodobowego, okresowego pobytu dla dwudziestu trzech mieszkańców;
 • pomieszczenia do spania oraz wspólne pomieszczenia do pobytu dziennego;
 • ogólnodostępne łazienki;
 • ogólnodostępną kuchnię do samodzielnego sporządzania i spożywania posiłków;
 • pomieszczenie do prania;

3. w zakresie opiekuńczo-wspomagającym:

 • pomoc w załatwianiu spraw osobistych w przypadku wystąpienia takiej potrzeby;
 • środki higieny osobistej, środki dezynfekujące, środki czystości w sytuacji, gdy nie ma możliwości ich samodzielnego zakupu.

Standard podstawowych usług świadczonych przez dom zapewnia:

 1. podmiotowe traktowanie i partnerstwo we wzajemnych relacjach pomiędzy mieszkańcami i personelem;
 2. tworzenie warunków bytowych zbliżonych do domowych i rodzinnej atmosfery;
 3. uwzględnianie indywidualnych potrzeb mieszkańców i ich dzieci;
 4. stwarzanie warunków do rozwoju osobowego;
 5. poszanowanie sfery prywatności mieszkańców;
 6. opracowanie i realizację programów usamodzielnienia mieszkańców, które mają na celu umożliwienie podjęcia samodzielnego życia w godnych warunkach;
 7. indywidualnie uzgadniane i dokumentowane działania podejmowane w ramach programów usamodzielnienia.

Pomoc udzielana jest zgodnie z obowiązującymi wskazaniami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Sekcja Logotypów