A A A

Informacje ogólne

Gdzie załatwię sprawę
Tel: 32 335 96 54Przejdź do strony

Usługi Społeczne Na Start

Projekt „Usługi społeczne na start – usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie Społeczne, działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT.

Projekt skierowany jest do rodzin z dziećmi, korzystających z pomocy społecznej, które posiadają zadłużenia bądź przeterminowane zobowiązania finansowe. Wsparciem w projekcie zostanie objętych min. 120 osób, w tym 10% z nich będą stanowiły osoby z niepełnosprawnościami.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych wspierających proces deinstytucjonalizacji poprzez zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz zmniejszaniu ryzyka zagrożenia wykluczeniem mieszkaniowym.

 

Zaplanowano następujące typy usług społecznych:

  • usługi pedagogiczno-treningowe
  • usługi samopomocy
  • usługi prowadzenia gospodarstwa domowego i domowych finansów
  • usługi profilaktyki wykluczenia mieszkaniowego
  • usługi terapii i rozwoju rodziny
  • usługi profilaktyki uzależnień

 

Okres realizacji projektu: 1.01.2017 r. – 30.06.2018 r.

Biuro projektu oraz pomieszczenia, w których realizowane jest wsparcie nie posiadają barier architektonicznych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym prowadzącym sprawy rodziny.

Biuro projektu „Usługi społeczne na start – usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice”
Katarzyna Händel tel.: 501 079 243
Ewa Sobieszek tel.: 501 079 158

ul. Bojkowska 20, „piętro -1”tel. 32 330 20 73

e-mail: uslugispolecznenastart@gmail.com

 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej projektu, ZAPRASZAMY

Sekcja Logotypów