A A A

Mieszkania chronione

Gdzie załatwię sprawę
Tel: 32 335 96 25

Mieszkania chronione

Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach prowadzi 4 mieszkania chronione na terenie miasta Gliwice.

  • Mieszkanie chronione dla osób niepełnosprawnych intelektualnie przy ul. Wilgi
  • Mieszkanie chronione dla osób niepełnosprawnych intelektualnie przy ul. Zimnej Wody
  • Mieszkanie chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Zawiszy Czarnego
  • Mieszkanie chronione dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Kopalnianej

Mieszkania działają na podstawie:

  • Art. 17 ust. 1 pkt 12, art. 53 i art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz. U. 2017r poz.1769 /
  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012r. w sprawie mieszkań chronionych / Dz.U. z 2012r poz. 305/
  • Uchwały Nr XXXIX/831/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 19 rudnia 2013 r. w sprawach szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

Wsparcie świadczone w mieszkaniu chronionym nie stanowi zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób lub rodzin.

Wsparcie w mieszkaniu chronionym przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej wywiadem środowiskowym w miejscu pobytu osoby kierowanej do mieszkania.

W sprawie informacji dotyczących możliwości ubiegania się o skierowanie do mieszkania chronionego dla osób niepełnosprawnych i z zaburzeniami należy kontaktować się z koordynatorem zadania: organizacja mieszkań chronionych w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Górnych Wałów 9, tel. 032 3359625 (czynne pn. 9:00 – 11:00; wt, śr, pt 8:00 – 10:00; czw. 13:00 – 15:00).

W sprawie informacji dotyczących możliwości ubiegania się o skierowanie do mieszkania chronionego dla bezdomnych mężczyzn należy kontaktować się z pracownikiem socjalnym Działu Bezdomności w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Ziemowita 1, tel. 032 3359674 (czynne pn. 9:00 – 11:00; wt, śr, pt 8:00 – 10:00; czw. 13:00 – 15:00).

Sekcja Logotypów