A A A

Transport

Gdzie załatwię sprawę
Tel: 32 335 96 37Przejdź do strony

Transport

Usługi Transportowe dla niepełnosprawnych mieszkańców Gliwic

Od dnia 1 lutego 2019 r. usługi transportowe dla niepełnosprawnych mieszkańców Gliwic realizuje firma:

Usługi Transportowe – Katarzyna Lemańska-Posłuszny

Termin przejazdu można umawiać pod nr telefonu: 508699971, 508686554 od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 7.00 do 20.00 z dwudniowym wyprzedzeniem planowanego przewozu.

Obowiązujący cennik usług przewozowych

Wyszczególnienie Kwota
Opłata za przewóz do 5 km na terenie Gliwic 12,50 PLN
Opłata za przewóz powyżej 5 km na terenie Gliwic 22,50 PLN
Opłata za przewóz na trasie wykraczającej poza granice Gliwice (liczone tam i z powrotem) 1,50 PLN/km

Regulamin

 1.  Prawo do korzystania z transportu mają osoby niepełnosprawne z ograniczoną możliwością poruszania się, będące mieszkańcami Gliwic.
 2. Pierwszeństwo w przewozach mają osoby niepełnosprawne ruchowo, poruszające się na wózkach inwalidzkich.
 3. Opiekun osoby niepełnosprawnej ma prawo do bezpłatnego przejazdu tylko z osobą niepełnosprawną.
 4. Wykonawca zobowiązuje się przyjmować i realizować zgłoszenia potrzeb przewozowych od osób niepełnosprawnych od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7:00 –20:00.
 5. Termin przewozu należy ustalać z przewoźnikiem co najmniej 2 dni przed jego planowaną realizacją.
 6. Przewoźnik może odmówić realizacji przewozu w przypadku realizacji uprzednio umówionych przewozów.
 7. W ramach realizacji przedmiotu umowy kierowcy oprócz przewozu pasażerów zobowiązani są do:
  • udzielania pomocy w przemieszczaniu się pasażera z budynku do pojazdu i odwrotnie
  • dbania o bezpieczny wjazd do samochodu, przewóz i wyjazd z samochodu osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim.
 8. Przewozy odbywać się będą na terenie miasta Gliwice.
 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej przewozy mogą odbywać się także poza terenem miasta Gliwice.
 10. Zlecenia na przejazd należy zgłaszać do dyspozytora Wykonawcy na nr telefonu: 508699971, 508686554.
 11. Osoba niepełnosprawna korzystająca z przewozu ma obowiązek okazania na żądanie kierowcy pojazdu, dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (zaświadczenie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności) oraz miejsca zamieszkania i wniesienia opłaty wg obowiązującej taryfy – cennika zatwierdzonego przez Zamawiającego.
 12. Brak dokumentu lub odmowa okazania dokumentu wymienionego w pkt 11 Regulaminu stanowi podstawę do odmowy realizacji przewozu.
 13. Kierowca ma obowiązek wydać pasażerowi dokument potwierdzający wniesienie przez niego opłaty za przejazd. Na tej podstawie Wykonawca na żądanie pasażera wystawi rachunek uproszczony, będący podstawą do zastosowania ulgi w podatku dochodowym (limitowane wydatki na cele rehabilitacyjne).
 14. Pasażerowie mający zastrzeżenia do Przewoźnika mają prawo zgłaszać skargi na piśmie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 9.

Sekcja Logotypów