A A A

Załatwianie spraw/Dokumenty do pobrania

Gdzie załatwię sprawę
Tel: 32 230 26 90Przejdź do strony

Załatwianie spraw / Dokumenty do pobrania

W celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień, należy złożyć w MZON odpowiedni wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim wydanym dla potrzeb zespołu oraz posiadaną dokumentacją medyczną.

Wnioski można pobrać poniżej:

Od 1 sierpnia legitymacje osób niepełnosprawnych są przyznawane i wydawane na nowych zasadach. Z dniem 1 września wchodzą w życie przepisy zmieniające wygląd samej legitymacji a organem wystawiającym dokument staje się powiatowy/miejski zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (wcześniej był nim starosta).

Zgodnie z nowymi zasadami:

1.Właściwość miejscową powiatowego/miejskiego zespołu ustala się według miejsca zamieszkania wnioskodawcy (a nie jak w przypadku składania wniosków o wydanie orzeczenia – według miejsca stałego pobytu).
2. Zespół wydaje legitymację wyłącznie na podstawie ostatniego, posiadanego przez wnioskodawcę, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności albo o wskazaniach do ulg i uprawnień.
3. Stopień niepełnosprawności oraz symbol przyczyny niepełnosprawności wpisuje się w legitymacji wyłącznie na wniosek osoby niepełnosprawnej.
4. Nowe legitymacje wydaje się na okres ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż na okres:

  • 5 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność (osoby do 16 roku życia)
  • 10 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia
  • bezterminowo – dla osób które ukończyły 60 rok życia i posiadają orzeczenie wydane na stałe

5. Otrzymanie legitymacji – jak dotychczas – zwolnione jest z wszelkich opłat urzędowych.
6. W przypadku utraty nowej legitymacji, powiatowy zespół wydaje na wniosek strony duplikat – pobiera wówczas opłatę w wysokości 15 zł.
7. Legitymacje wystawione przed dniem 1 września 2017 roku zachowują ważność na czas w nich określony.

Więcej informacji na stronie MRPiPS.

 

Wnioski należy składać w pokoju nr 1, na parterze.
Wniosek musi być wypełniony w całości (każda rubryka), czytelnym pismem, podpisany.
Zaświadczenie lekarskie ważne jest 30 dni.

 

Sekcja Logotypów