A A A

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Prawo do świadczenia wychowawczego poza przypadkami wskazanymi w ustawie ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca ustawowego okresu, tj. 30.09. następnego roku kalendarzowego (aktualnie do 30.09.2018 r.).

Nowy okres (2018/2019) rozpoczyna się 01.10.2018 r. i trwa do 30.09.2019 r.

Wnioski na okres 2018/2019 będą przyjmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach od 01.08.2018 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 01.07.2018 r.

Wnioski w sprawie świadczenia wychowawczego składane są w gminie według miejsca zamieszkania rodziny.

Przykład:

Rodzina mieszka w Gliwicach, ale członkowie rodziny zameldowani są w miejscowości XYZ. Wniosek należy złożyć w Gliwicach.

Uwaga!

Osoby składające wnioski elektroniczne za pośrednictwem bankowości internetowej proszone są o zweryfikowanie prawidłowości adresu zamieszkania wskazany w ich profilu internetowym, ponieważ często wpływają wnioski z nieaktualnym adresem zamieszkania.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

 • matce,
 • ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (tzn. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka)
 • opiekunowi prawnemu dziecka

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Kwota świadczenia wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Kwota świadczenia wychowawczego za niepełny miesiąc ustalana jest proporcjonalnie.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

1.na pierwsze dziecko

 • jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł
 • jeżeli dochód rodziny, której członkiem jest dziecko niepełnosprawne w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł

2. na drugie i następnie dziecko/dzieci – niezależnie od dochodu rodziny

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej (tzn. dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie),
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Od okresu 2017/2018 świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

 • drugie z rodziców dziecka nie żyje;
 • ojciec dziecka jest nieznany;
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.
Zachęcamy do zapoznania się ze wzorem prawidłowo wypełnionego wniosku. Pozwoli to uniknąć ewentualnych błędów, a tym samym dodatkowych wizyt w urzędzie.

Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku dostępny jest w zakładce świadczenie wychowawcze (500+), pliki do pobrania.

Pliki do pobrania

 

Sekcja Logotypów