A A A

Schronienie

Gdzie załatwię sprawę
Tel: 32 337 11 81Przejdź do strony

Schronienie

Skierowanie osób bezdomnych do placówek udzielających tymczasowego schronienia odbywa się za pośrednictwem pracowników socjalnych  Zespołu ds. Bezdomności tut. Ośrodka. Placówkami są

 • Schronisko realizujące świadczenie na zlecenie Miasta Gliwice przez Fundację „Zacisze Grażyny” w Niewieszy przy ul. Leśnej 4, dojazd autobusami firmy Grand Tour Venus – przystanek koło Dworca PKP, (dot. kobiet i mężczyzn)
 • Schronisko realizujące świadczenie na zlecenie Miasta Gliwice przez Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta w Gliwicach, ul. św. Brata Alberta 63 (Gliwice Bojków), dojazd autobusem nr 194, 710, 648, kierunek Knurów, przystanek Bojków – Górny lub autobusem nr 8 kierunek Knurów – Szpitalna, (32) 232-94-61, (dot. mężczyzn)

Bez skierowania osoba bezdomna może uzyskać tymczasowe schronienie w:

 • Ogrzewalni przy ul. Składowej 4 (boczna ul. Warszawskiej za składem budowlanym “Buster”) prowadzonej  przez Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta w Gliwicach.

Ogrzewalnia:

 • w okresie od 1.07.2018r. – 30.09.2018r. czynna jest od 20:00 do 8:00,
 • w okresie od 1.10.2018r. – 30.04.2019r. czynna jest przez całą dobę.

Odpłatność za pobyt w schronisku jest zależna od dochodu osoby bezdomnej. Jeżeli osoba posiada dochód mniejszy lub równy  kryterium dochodowemu określonemu w art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej tj. do kwoty 634,00 zł – nie ponosi odpłatności za pobyt w placówce.

Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej przekracza kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej, tzn. wynosi więcej niż 634,00 zł miesięcznie, odpłatność ponosi osoba przebywająca w schronisku według ustalonych zasad w Uchwale  XXXIX/851/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 12 lipca 2018, w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych zapewniającym wyżywienie :

 • dochód do 634,00 zł – pobyt jest nieodpłatny,
 • dochód od 634,01 zł do  760,80 zł – odpłatność za pobyt wynosi 45% dochodu,
 • dochód od  760,81 zł do  951,00 zł – odpłatność za pobyt wynosi 50% dochodu,
 • dochód od  951,01 zł do 1268,00 zł – odpłatność za pobyt wynosi 60% dochodu,
 • dochód powyżej 1268,00 zł – odpłatność za pobyt wynosi 65% dochodu, lecz nie więcej niż faktyczny koszt udzielenia schronienia.

Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ustala się w wysokości:

 • dochód do  634,00 zł – pobyt jest nieodpłatny,
 • dochód od  634,01 zł do  951,00 zł – odpłatność za pobyt wynosi 15% dochodu,
 • dochód od 951,01zł  do 1268,00 zł – odpłatność za pobyt wynosi 20% dochodu,
 • dochód powyżej 1268,00 zł – odpłatność za pobyt wynosi 25% dochodu, lecz nie więcej niż faktyczny koszt udzielenia schronienia.

Sekcja Logotypów